آیا باید از انفجار یا سوختگی در اثر اکسیژن نگران باشم؟

اکسیژن به تنهایی منفجر نمیشود و سوخت نیست اما عامل اصلی برای اشتعال زایی هر ماده ای است.

اکسیژن باید حداقل 2 متر از شعله نگه داشته شود.

درحال استفاده از اکسیژن سیگار نکشید ممکن است لباس یا موی شما مشتعل شود.

کپسول ها را با نگه دارنده یا با اتصال به دیوار محکم کنید تا از سقوط آنها جلوگیری شود.


دسترسی سریع به این صفحه nafasyar.com/14

up