شبکه 4 سیما – اخبار ساعت 20

مصاحبه با مدیر عامل شرکت و معرفی دستگاه اکسیژن سازشبکه 1 سیما – اخبار ساعت 14

بخش ساخت ایران مصاحبه با مدیر عامل و بازدید از کارخانه تولید اکسیژن ساز خانگیشبکه 2 سیما برنامه دات آی آر

از ایده تا اجرای ساخت اکسیژن ساز خانگیشبکه 3 سیما – برنامه حالا خورشید

مصاحبه با مدیر عامل شرکت نفس یار طب مخترع جوان ایرانی

فعال سازی گارانتی